Samenwerken aan leefbaarheid

Veel inwoners zetten zich in om de leefbaarheid van hun dorp te versterken. De voorbeelden zijn talrijk: van een nieuw buurthuis tot een bankje op een plein, en van zorgcoöperatie tot vervoer op maat voor ouderen. Een toename van dergelijke burgerinitiatieven biedt kansen om het buitengebied met de kernen vitaal te houden. Met de leefbaarheidsgelden van de provincie kunnen we deze initiatiefnemers een handje helpen. We denken mee over manieren om uw burgerinitiatief ook echt werkelijkheid te laten worden en bieden financiële steun om het project van de grond te krijgen.

Subsidie voor leefbaarheidsinitiatieven

Heeft u een goed initiatief om de leefbaarheid op het platteland te vergroten? En wilt u subsidie aanvragen voor uw initiatief? In de subsidieverordening Leefbaarheid en kleine kernen kunt u nalezen waar uw initiatief aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. Het is belangrijk dat uw initiatief voor een zogenoemde ‘kleine kern’ is. Kijk hiervoor in de Kleine kernen-kaart. De paarse vlakken komen in aanmerking voor leefbaarheidssubsidie.

Een aanvraag doen voor subsidie

Het aanvragen van subsidie hebben we zo makkelijk mogelijk voor u gemaakt. Volgt u het stappenplan voor het aanvragen van subsidie. Heeft u hulp nodig? Stuur dan een e-mail naar info@utrecht-west.com onder vermelding van ‘subsidievraag leefbaarheid’.

Workshops

Sinds begin 2018 werken we intensief samen met de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) in Kern met Pit. Die organiseren interessante workshops voor burgers die een idee voor een initiatief hebben. De workshops van KNHM helpen u bij het opstarten, uitvoeren en voortzetten van uw (buurt)initiatief. Deze bijeenkomsten zijn vooral praktisch van aard: u doet kennis en inspiratie op van professionals en kunt hier direct mee aan de slag.

Voorbeelden van succesvolle burgerinitiatieven

Kijk voor inspirerende voorbeelden van succesvolle burgerinitiatieven in In de etalage.

LEADER

Is uw initiatief niet alleen goed voor de leefbaarheid, maar is het ook vernieuwend? En zet het samen met anderen het gebied op een bijzondere manier op de kaart? Kijk dan ook op de website van LEADER Weidse Veenweiden.

LEADER is een Europees programma voor plattelandsontwikkeling van onderop. De LEADER Aanjaaggroep heeft daarvoor een strategie gemaakt en is op zoek naar initiatieven die daar aan bijdragen. De Aanjaaggroep denkt ook met u mee over uw projectidee en organiseert inspirerende bijeenkomsten waaru uw idee kunt ’testen’.

Meerjarig programma voor leefbaarheid

Gebiedscommissie Utrecht-West werkt hierin samen met Gebiedscoöperatie O-gen en de provincie. Samenwerken aan leefbaarheid-Grootste initiatieven in kleine kernen is een meerjarig programma om de leefbaarheid in de kleine kernen van Utrecht te versterken. Met dit programma willen we bestaande burgerinitiatieven extra ondersteunen en nieuwe initiatieven stimuleren. Onder kleine kernen vallen alle dorpen en buurtschappen onder de 8.000 inwoners.

Leefbaarheid van dorpen en kernen kent vele aspecten, bijvoorbeeld:

  • Het niveau van voorzieningen als winkels, gezondheidszorg, geldautomaten of bibliotheek
  • Sociale samenhang en contact tussen bevolkingsgroepen
  • Vergrijzing, langer thuis wonen en kleinschalige zorg
  • Veiligheid
  • Het activiteitenaanbod
  • Verbinding van stad en platteland

Het ene dorp is gebaat bij een geheel andere activiteit dan het andere dorp. Inwoners kunnen zelf het beste zeggen hoe de leefbaarheid in hun eigen dorp of kern verbeterd kan worden en wat zij daar zelf aan kunnen en willen bijdragen.