Aanpak Veenweiden

Het veenweidegebied is een landschappelijk waardevol en mondiaal gezien zeldzaam landschapstype met eigen natuurwaarden. Maar het enorme veenpakket is gestaag aan het ‘opbranden’, een oxidatieproces dat onomkeerbaar is. Natte gebieden dalen langzamer dan de dieper ontwaterde gebieden; in de loop der tijd is de waterhuishouding door de toegenomen hoogteverschillen complexer geworden. De oxidatie van veen gaat daarnaast gepaard met de emissie van onder andere CO2 en stikstof en de belasting van het oppervlaktewater met nutriënten.

De maatschappelijke kosten als gevolg van bodemdaling en de slappe bodem nemen langzaam toe. Met name de kosten voor het beheer van infrastructuur blijven stijgen. De bescherming van gebouwen met houten funderingen tegen paalrot wordt steeds moeilijker en duurder. Langere droge periodes als gevolg van klimaatverandering versterken het proces van oxidatie en extremen in neerslag leiden tot wateroverlast. Om deze knelpunten op te lossen en het veenweidengebied en duurzaam toekomstperspectief te geven zijn innovaties nodig, zowel binnen de landbouw, het waterbeheer als in het omgaan met infrastructuur en bebouwing in het buitengebied. Daar voorziet het Programma Veenweiden in. 

Programma Aanpak Veenweiden

Gebiedscommissie Utrecht-West heeft vanaf 2015 op verzoek van de provincie Utrecht het programma Aanpak Veenweiden opgesteld en uitgevoerd. Het programma heeft projecten gestimuleerd die bijdragen aan het afremmen van bodemdaling en een duurzaam watersysteem. Het programma loopt eind 2019 af. Momenteel, in november 2019,  wordt het programma geëvalueerd en wordt nagedacht over het vervolg.

Pilots en resultaten

Voor het realiseren van de noodzakelijke veranderingen is kennisontwikkeling belangrijk. Op de pagina Pilots en resultaten vindt u een overzicht van alle projecten en de behaalde resultaten. Ook vindt u op deze pagina een uitgebreide rapportage die gemaakt is in november 2019.

Cookie settings