Duurzame landbouw

De landbouw is een belangrijke economische factor in Utrecht-West. De landbouwsector gebruikt een groot deel van het grondoppervlak en bepaalt zo ook het landschap. In Utrecht-West hebben we  voornamelijk om melkveehouderijen en fruitteeltbedrijven. De maatschappij vraagt van hen steeds meer: van behoud weidegang (‘koe in de wei’) en het verminderen van milieudruk tot diensten op het gebied van water-, natuur- en landschapsbeheer.

Hoe pakken we dat aan

Het is voor de landbouwsector een uitdaging om al deze opgaven een plek te geven op het boerenbedrijf, maar er wordt al volop aan gewerkt.

De Stuurgroep Landbouw werkt  in 2016 – 2019 aan:

  1. Verder werken aan landbouwstructuurversterking in samenhang met andere gebiedsdoelen. Om dit mogelijk te maken is een Kavelruilloket Utrecht-West opgezet.
  2. Stimuleren van duurzame landbouwprojecten die bijdragen aan doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000 en een duurzaam bodem- en watersysteem
  3. Stappen zetten naar een energie-neutrale melkveehouderij
  4. Stimuleren van nieuwe marktconcepten of verdienmodellen

Punt 2, 3 en 4 pakken we onder de noemer LaMi samen op met Gebiedscoöperatie O-gen. Meer informatie vindt u op www.lami.nl.

 

Cookie settings