De Wilnisse Bovenlanden

De Wilnisse Bovenlanden heeft als gebied een belangrijke verbindende functie tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen. Het valt in zijn geheel binnen de herijkte Ecologische Hoofdstructuur en heeft als hoofddoelstelling natuur. Het gebied ligt ten zuiden van Mijdrecht en Wilnis in Gemeente De Ronde Venen. Het is land dat hoger ligt dan de omringende polders. Dit komt doordat tijdens vroegere ontginning van het veen De Bovenlanden niet en het omringende land wel is afgegraven.

Stand van zaken
Begin 2014 is het Definitief Ontwerp voor de Wilnisse Bovenlanden vastgesteld door de Stuurgroep Bovenlanden en door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Er is in 2016 een gebied van 330 hectare als natuur ingericht. Het gaat om weidevogelgrasland, kruiden- en faunarijk grasland en nat schraalland. Daarnaast zijn natuurvriendelijke oevers ingericht en is het gebied voorzien van wandelpaden. Wat nog resteert is het instellen van het natuurpeil. Het winterpeil zal dan 15 centimeter omhoog gaan. Er dient nog 100 hectare verworven en ingericht te worden.

Naast deze natuuropgave is De Wilnisse Bovenlanden een zogeheten SUBTOP-gebied als het gaat om verdrogingsbestrijding. Het gebied heeft ook een Kaderrichtlijn Water-doelstelling, met schoon water in en 6 km lange natuurvriendelijke oevers langs de Veldwetering als beoogd resultaat.
Onder Documenten leest u meer over laatste onwikkelingen. 

De stuurgroep van De Wilnisse Bovenlanden regisseert namens de Gebiedscommissie Utrecht-West het gebiedsproject.