Reservaat Demmerik

Een paradijs voor weide- en waadvogels, dat is reservaat Demmerik in Vinkeveen. De Gebiedscommissie Utrecht-West is in opdracht van de provincie Utrecht aan de slag gegaan om het bestaande reservaat uit te breiden en opnieuw in te richten om het weidevogels optimaal naar de zin te maken. In de winter 2015/2016 zijn we gestart met de uitvoering van het Natuurplan Demmerik, te beginnen met het bagggerwerk. Najaar 2018 is de herinrichting van het reservaat afgerond. Het vernieuwde reservaat is op donderdag 13 maart 2019 officieel overgedragen aan Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer gaat het gebied verder beheren en ontwikkelen.

Wat is er gedaan

We hopen dat meer weide- en waadvogels als de grutto in het gebied komen broeden. Om dat te bewerkstelligen is in het reservaat gezorgd voor variatie in graslandtypen. Dat hebben we gedaan door sommige percelen af te plaggen en door oevers te graven met een geleidelijke overgang van water naar land. Deze zogeheten ‘natuurvriendelijke oevers’ vormen een beschutte leefomgeving voor bijvoorbeeld insecten, kikkers, padden, kleine zoogdieren, vissen en uiteraard vogels en vissen. Daarnaast zijn ook bomen gekapt om de polder haar open karakter terug te geven, en zijn er tientallen kilometers sloot uitgebaggerd zodat de doorstroming en de kwaliteit van het water in het gebied sterk verbeterd is. De kroon op het werk is de inrichting van een wetland dat zich onder andere als voedselgebied voor weide- en waadvogels kan ontwikkelen. Het peil in dit wetland wordt gereguleerd met behulp van een karakteristiek watermolentje.

Om ervoor te zorgen dat het gebied goed beheerd kan worden zijn paden dammen, bruggen en hekken opgeknapt. 

Recreatie

Bij de inrichting van het reservaat is ook aan de mens gedacht. Buiten het broedseizoen kunnen wandelaars en vogelliefhebbers (zonder hond!) het gebied betreden vanaf de Spoorbaan. Vogelaars kunnen hun hart ophalen bij het vogelkijkscherm dat gericht is op het wetland.

Onderdeel van een groter geheel

Reservaat Demmerik is een belangrijke verbindingszone in het Natuur Netwerk Nederland. In noordelijke richting staat het gebied nagenoeg in verbinding met de Vinkeveense Plassen. Ten oosten en  ten zuiden van het reservaat dragen agrariërs een steentje bij door aan weidevogelbeheer en particulier natuurbeheer te doen. Langs de drukke verkeerswegen A2 en N212 zijn ecopassages ingericht. Op deze manier is een samenhangend netwerk ontstaan tussen verschillende natuurgebieden in de streek. Een netwerk dat essentieel is voor het behoud van diverse planten en diersoorten, zoals ook de otter.  

Het inrichtings- en maatregelenplan van reservaat Demmerik komt voort uit het gebiedsconvenant Groot Wilnis – Vinkeveen.